Begäran om förhandsavgörande framställd av Attunda tingsrätt (Sverige) den 21 januari 2020 – Airhelp Ltd/Scandinavian Airlines System SAS

(Mål C-28/20)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Attunda tingsrätt

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Airhelp Limited

Svarande: Scandinavian Airlines System SAS

Tolkningsfrågor

1)    Utgör en strejk hos flygpiloter som är anställda av ett lufttrafikföretag och som fordras för att utföra en flygning en ”extraordinär omständighet” enligt artikel 5 p. 3 i förordning 261/20041 , när strejken inte vidtas i anledning av en åtgärd som beslutats eller meddelats av lufttrafikföretaget, utan som varslas och lagenligt inleds av arbetstagarorganisationer som stridsåtgärd i avsikt att förmå lufttrafikföretaget att höja löner, ge förmåner eller ändra anställningsvillkoren för att efterkomma arbetstagarorganisationernas krav?

2)    Vilken betydelse, om någon, ska tillmätas skäligheten i arbetstagarorganisationernas krav och, särskilt, att kraven på löneförhöjningar är betydligt högre än de löneförhöjningar som generellt sett tillämpas på de relevanta nationella arbetsmarknaderna?

3)    Vilken betydelse, om någon, ska tillmätas omständigheten att lufttrafikföretaget, i syfte att undvika en strejk, godtar ett förlikningsförslag från ett nationellt organ med ansvar för att medla i arbetstvister medan arbetstagarorganisationerna inte gör det?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT 2004, L 46, s.1)