Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 12 декември 2019 г. — Eco Fox Srl/Fallimento Mythen Spa и др.

(Дело C-915/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Eco Fox Srl

Ответници: Fallimento Mythen Spa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Преюдициален въпрос

Съдът на Европейския съюз да установи — с оглед на членове 107 ДФЕС и 108 ДФЕС, на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г1 . с последващите изменения, на Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г.2 и на евентуални други релевантни разпоредби на правото [на Европейския съюз] — представлява ли държавна помощ, която като такава подлежи на предварително уведомление до Европейската комисия, подзаконов нормативен акт, като наредбата, приета с обжалваното Министерско постановление № 37/2015, който, в пряко изпълнение на решения на Consiglio di Stato, с които се отменят частично предходните наредби, за които вече е изпратено уведомление на Комисията, оказва влияние „с обратно действие“ върху условията за налагане на акциз с намалена ставка върху биодизела, като изменя ретроактивно критериите за разпределяне на предимството между искащите го предприятия, без да удължава срока на програмата за данъчни облекчения.

____________

1     Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 83, 1999 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 41).

2     Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 140, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 2, стр. 42).