Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 12. prosince 2019 – Eco Fox Srl v. Fallimento Mythen Spa a další

(Věc C-915/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Eco Fox Srl

Odpůrci: Fallimento Mythen Spa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Předběžná otázka

Představuje – s ohledem na články 107 a 108 SFEU, nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 19991 , ve znění pozdějších změn, nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 20042 a na případná další relevantní ustanovení práva [Evropské unie] – takový sekundární normativní akt, jako je opatření přijaté ministerskou vyhláškou č. 37/2015, která je v tomto řízení napadána a která na základě přímé vykonatelnosti rozsudků Consiglio di Stato, kterými bylo rozhodnuto o částečném zrušení předchozích opatření, která již byla oznámena Komisi, ovlivnila „se zpětnou účinností“ podmínky pro uplatňování úlevy na spotřební dani z bionafty tím, že se zpětnou účinností změnila kritéria pro rozdělení zvýhodnění mezi podniky-žadatele, aniž by rozšířila dobu trvání programu daňových úlev, státní podporu, která jako taková podléhá povinnosti předchozího oznámení Evropské komisi?

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1).

2     Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1).