2019 m. gruodžio 12 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eco Fox Srl / Fallimento Mythen Spa ir kt.

(Byla C-915/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Eco Fox Srl

Kitos apeliacinio proceso šalys: Fallimento Mythen Spa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Prejudicinis klausimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prašoma atsakyti, ar, atsižvelgiant į SESV 107 ir 108 straipsnius, 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/19991 ir paskesnius jo pakeitimus, 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 794/20042 ir galimas paskesnes reikšmingas [Europos Sąjungos] teisės nuostatas, valstybės pagalba, apie kurią privaloma iš anksto pranešti Europos Komisijai, laikytinas toks poįstatyminis norminis aktas, kaip šiuo atveju ginčijamos Ministro dekretu Nr. 37/2015 patvirtintos taisyklės, kurios, tiesiogiai įgyvendinant Consiglio di Stato (Valstybės Taryba) sprendimus, kuriais iš dalies panaikintos Komisijai jau pateiktos ankstesnės taisyklės, atgaline data padarė poveikį lengvatinio akcizo mokesčio už biodyzeliną mokėjimo tvarkai, atgaline data pakeisdamos šios lengvatos paskirstymo prašymus pateikusioms įmonėms kriterijus, bet nepratęsdamos mokesčių lengvatų programos taikymo trukmės?

____________

1 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, 1999, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).

2 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 140, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 4 t., p. 3).