Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 12. decembra 2019 – Eco Fox Srl/ Fallimento Mythen Spa a i.

(vec C-915/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Eco Fox Srl

Žalovaní: Fallimento Mythen Spa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Prejudiciálna otázka

Vzhľadom na články 107 a 108 ZFEÚ, nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 19991 v znení zmien a doplnení a nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 20042 , ako aj prípadné iné relevantné ustanovenia práva [Európskej únie], predstavuje štátnu pomoc, ktorá ako také podlieha predchádzajúcemu oznámeniu Európskej komisii, sekundárny normatívny akt, ako je opatrenie prijaté vyhláškou ministerstva č. 37/2015, ktoré je napadnuté v tomto konaní, ktoré v rámci priameho uplatňovania rozsudkov Consiglio di Stato obsahujúcich čiastočné zrušenie predchádzajúcich opatrení, ktoré boli oznámené Komisii, sa so spätnou účinnosťou priamo týka spôsobov uplatňovania zvýhodnenej sadzby spotrebnej dane z bionafty tým, že so spätnou účinnosťou mení kritériá priznania výhody podnikom žiadateľov, pričom však nepredlžuje dobu trvania programu daňových úľav?

____________

1 Ú. v. ES L 83, 1999, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339.

2 Ú. v. EÚ L 140, 2004, s. 1.