Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 12. decembra 2019 – Eco Fox Srl / Fallimento Mythen Spa in drugi

(Zadeva C-915/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Eco Fox Srl

Tožena stranka: Fallimento Mythen Spa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je – glede na člena 107 in 108 PDEU, Uredbo Sveta (ES) št. 659/19991 z dne 22. marca 1999 in poznejše spremembe, Uredbo Komisije (ES) št. 794/20042 z dne 21. aprila 2004 in druge upoštevne določbe prava [Evropske unije] – državna pomoč, ki mora biti kot taka predhodno priglašena Evropski komisiji, sekundarna zakonodaja, kot je tukaj izpodbijana uredba, sprejeta na podlagi ministrske uredbe št. 37/2015, ki je neposredno vezana na sodbe Consiglio di Stato v zvezi z delno razveljavitvijo predhodnih uredb, ki so bile že priglašene Komisiji, ,retroaktivno‘ vplivala na način uporabe nižje trošarine za biodizelsko gorivo, s čimer je retroaktivno spremenila merila za dodelitev ugodnosti med družbami prosilkami, pri čemer se ni časovno podaljšala veljavnost programa davčnih olajšav?

____________

1 Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 339).

2 Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 4, str. 3).