Преюдициално запитване от Amtsgericht Köln (Германия), постъпило на 23 декември 2019 г. — KA

(Дело C-937/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Köln

Страни в главното производство

Жалбоподател: KA

Ответници: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 8, параграф 2, първо изречение от Регламент (ЕО) № 1072/20091 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година да се тълкува в смисъл, че е налице международен превоз по смисъла на посочената разпоредба, когато този превоз е осъществен в рамките на превоз по член 1, параграф 5, буква г) от Регламент (ЕО) № 1072/2009?

____________

1 Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 2009 г., стр. 72).