Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Köln (Německo) dne 23. prosince 2019 – KA

(Věc C-937/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Köln

Účastníci původního řízení

Dotčený účastník: KA

Zúčastnění: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Předběžná otázka

Musí být čl. 8 odst. 2 první věta nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/20091 ze dne 21. října 2009 vykládán v tom smyslu, že se o jedná mezinárodní přepravu ve smyslu výše uvedeného nařízení také v případě, že je tato přeprava prováděna v rámci přepravy podle čl. 1 odst. 5 písm. d) nařízení (ES) č. 1072/2009?

____________

1 Nařízení o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. 2009, L 300, s. 72).