Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. decembrī iesniedza Amtsgericht Köln (Vācija) – KA

(Lieta C-937/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītājs: KA

Piedaloties: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1072/2009 1 (2009. gada 21. oktobris) 8. panta 2. punkta pirmais teikums ir jāinterpretē tādējādi, ka starptautisks pārvadājums minētās tiesību normas izpratnē notiek arī tad, ja šis pārvadājums tiek veikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1072/2009 1. panta 5. punkta d) apakšpunktu?

____________

1 Regula par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (OV 2009, L 300, 72. lpp.).