Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Köln (Tyskland) den 23 december 2019 – KA

(Mål C-937/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Köln

Parter i det nationella målet

Berörd part: KA

Ytterligare deltagare i rättegången: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

Tolkningsfråga

Ska artikel 8.2 första meningen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009(1 ) av den 21 oktober 2009 tolkas så, att det föreligger en internationell godstransport i den mening som avses i den bestämmelsen även när den aktuella transporten genomförs inom ramen för en transport i enlighet med artikel 1.5 d i förordning (EG) nr 1072/2009?

____________

(1 ) Förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 2009, s. 72)