Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 12. prosince 2019 – Bankia S.A. v. Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(Věc C-910/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Bankia S.A.

Odpůrkyně: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Předběžné otázky

V souvislosti s výkladem čl. 3 odst. 2 a článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES1 ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES:

Je-li veřejná nabídka upsání akcií určena jak retailovým investorům, tak kvalifikovaným investorům, a je vydán prospekt určený retailovým investorům, mohou žalobu na určení odpovědnosti za prospekt podat oba typy investorů nebo jen ti retailoví?

V případě, že odpověď na předchozí otázku je taková, že tuto žalobu mohou podat i kvalifikovaní investoři, je možné hodnotit stupeň jejich znalosti ekonomické situace emitenta veřejné nabídky upsání akcií nad rámec prospektu, v závislosti na jejich právních nebo obchodních vztazích s tímto emitentem (coby jeho akcionáři, členové jeho správních orgánů, atd.)?

____________

1 Úř. věst. 2003, L 345, s. 64