Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 12. decembra 2019 – Bankia S.A./Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(Zadeva C-910/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Bankia S.A.

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Vprašanji za predhodno odločanje

Sodišču Evropske unije se na podlagi člena 267 PDEU predložita v predhodno odločanje ti vprašanji v zvezi z razlago členov 3(2) in 6 Direktive 2003/71/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES:

1.    Ali lahko v primeru, da je javna ponudba za vpis delnic namenjena tako malim vlagateljem kot dobro poučenim vlagateljem in da se izda prospekt za male vlagatelje, tožbo za ugotovitev odgovornosti za prospekt vložita obe vrsti vlagateljev ali samo mali vlagatelji?

2.    Če je odgovor na prejšnje vprašanje tak, da jo lahko vložijo tudi dobro poučeni vlagatelji, ali je mogoče oceniti njihovo stopnjo poznavanja ekonomskega položaja izdajatelja javne ponudbe za vpis, ki ni razviden iz prospekta, glede na njihove pravne ali trgovinske odnose z navedenim izdajateljem (lastništvo delnic izdajatelja, sodelovanje v njegovih upravnih organih ipd.)?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 6, str. 356.