Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. decembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Novaol Srl/Ministero dell’Economia e delle Finanze u.c.

(Lieta C-917/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāja: Novaol Srl

Atbildētājas: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico

Prejudiciālais jautājums

Eiropas Savienības Tiesai tiek lūgts noteikt, vai – ņemot vērā LESD 107. un 108. pantu, Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999 (1999. gada 22. marts) 1 ar vēlākiem grozījumiem, Komisijas Regulu (EK) Nr. 794/2004 (2004. gada 21. aprīlis) 2 , kā arī citas iespējamās atbilstošās [Eiropas Savienības] tiesību normas – valsts atbalstu, kas tādējādi ir iepriekš jāpaziņo Eiropas Komisijai, veido tāds sekundārs normatīvs akts kā apstrīdētie noteikumi, kuri ir pieņemti ar Ministrijas dekrētu Nr. 37/2015 un kuri, tieši izpildot Consiglio di Stato [Valsts padomes] spriedumus, ar kuriem ir daļēji atcelti iepriekšējie noteikumi, kuri jau bija paziņoti Komisijai, izmaina “ar atpakaļejošu spēku” samazinātās akcīzes nodokļa likmes biodīzeļdegvielai piemērošanas kārtību, ar atpakaļejošu spēku izmainot priekšrocību sadalījuma kritērijus uzņēmumiem, kuri to lūdz, nepagarinot nodokļu atvieglojumu programmas ilgumu?

____________

1     Padomes Regula (EK) Nr. 659/1999 (1999. gada 22. marts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV 1999, L 83, 1. lpp.).

2     Komisijas Regula (EK) Nr. 794/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai (OV 2004, L 140, 1. lpp.).