Žalba koju je 4. prosinca 2019. podnijela Susanne Rutzinger-Kurpas protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 3. listopada 2019. u predmetu T-491/18, Vafo Praha protiv EUIPO-a - Rutzinger-Kurpas

(predmet C-887/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Susanne Rutzinger-Kurpas (zastupnik: F. Lichtnecker, Rechtsanwalt)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Vafo Praha s.r.o.

Rješenjem od 11. veljače 2020. Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je utvrdio da se žalba ne dopušta i da će Susanne Rutzinger-Kurpas snositi vlastite troškove.

____________