Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgerichts Düsseldorf (Nemecko) 13. decembra 2019 – Agrimotion S.A./ADAMA Deutschland GmbH

(vec C-912/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgerichts Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Agrimotion S.A.

Žalovaná: ADAMA Deutschland GmbH

Prejudiciálne otázky

Môže sa obchodník, ktorý v členskom štáte zavedenia uvádza na trh prípravok na ochranu rastlín, ktorý je autorizovaný v členskom štáte pôvodu, odvolať na povolenie na paralelný obchod vydané tretiemu obchodníkovi príslušným orgánom v členskom štáte zavedenia, ak na kanistroch, ktoré sú naplnené prípravkom na ochranu rastlín a v ktorých sa uvádza na trh v členskom štáte zavedenia, je umiestnený odkaz na držiteľa povolenia, ako aj na zavádzajúceho obchodníka? Ak existujú ďalšie podmienky, aké to sú1 ?

____________

1 Podľa článku 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z  21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 2009, s.1)