Uznesenie Súdneho dvora (komora príslušná prijímať odvolania) z 12. marca 2020 – Roxtec/EUIPO

(vec C893/19 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prípustnosť odvolaní – Článok 170 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žiadosť, ktorá nepreukazuje dôležitosť otázky, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Neprípustnosť odvolania“

1.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Otázka dôležitá z hľadiska jednoty, vnútorného súladu alebo vývoja práva Únie – Dôkazné bremeno

[Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b]

(pozri bod 11)

2.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Návrh na prijatie odvolania – Formálne náležitosti – Rozsah

[Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b]

(pozri body 12 – 14)

3.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Otázka dôležitá z hľadiska jednoty, vnútorného súladu alebo vývoja práva Únie – Porušenie zásady rovnosti zaobchádzania – Návrh na prijatie, ktorý nepreukazuje význam otázky – Neprípustnosť

[Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b]

(pozri body 15, 16)

4.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Otázka dôležitá z hľadiska jednoty, vnútorného súladu alebo vývoja práva Únie – Preskúmanie posúdenia skutkového stavu a dôkazov Súdnym dvorom – Námietka

(článok 256 ods. 1 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek a článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri bod 17)

5.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Otázka dôležitá z hľadiska jednoty, vnútorného súladu alebo vývoja práva Únie – Návrh na prijatie, ktorý nepreukazuje význam otázky – Neprípustnosť

[Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b]

(pozri body 18 – 23)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa neprijíma.

2.

Roxtec AB znáša svoje vlastné trovy konania.