Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Španielsko) 31. decembra 2019 – Servicio Aragones de la Salud/LB

(vec C-942/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Servicio Aragones de la Salud

Odporkyňa: LB

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa doložka 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP a je pripojená k smernici 1999/70/ES1 , vykladať v tom zmysle, že nárok na to, aby získanie zamestnania vo verejnom sektore umožnilo priznať určité služobné zaradenie, pokiaľ ide o pracovné miesto, ktoré tiež patrí do verejného sektora, a ktoré sa zastáva do okamihu získania nového pracovného miesta, predstavuje pracovnoprávnu podmienku, vo vzťahu ku ktorej nemožno uplatniť rozdielne zaobchádzanie medzi pracovníkmi na dobu určitú a stálymi pracovníkmi?

2.    Má sa doložka 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP a je pripojená k smernici 1999/70/ES, vykladať v tom zmysle, že odôvodnenie rozdielneho zaobchádzania medzi pracovníkmi na dobu určitú a stálymi pracovníkmi z objektívnych dôvodov, zahŕňa účel predchádzať závažným narušeniam a škodám pokiaľ ide o nestabilitu zamestnancov v tak citlivej oblasti ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ústavného práva na ochranu zdravia, v tom zmysle, že môže slúžiť ako základ pre zamietnutie konkrétneho pracovného voľna osobám, ktoré získali dočasné pracovné miesto, ale nie osobám, ktoré získali stále pracovné miesto?

3.    Bráni doložka 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP a je pripojená k smernici 1999/70/ES, takej právnej úprave, akú stanovuje článok 15 kráľovského dekrétu č. 365/1995, ktorý vylučuje zastávanie pracovných miest dočasným pracovníkom alebo zmluvným zamestnancom na dobu určitú v situáciách, ktoré umožňujú získanie pracovného voľna na výkon služieb vo verejnom sektore, v prípade, keď sa táto situácia priznáva osobám, ktoré získajú stále pracovné miesto vo verejnom sektore, a pre zamestnanca vo verejnom sektore je výhodnejšia ako iné alternatívne služobné zaradenia, o ktoré by musel požiadať, aby mohol zastávať nové pracovné miesto, na ktoré bol vymenovaný?

____________

1 Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).