Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Španija) 31. decembra 2019 – Servicio Aragones de la Salud/LB

(Zadeva C-942/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Servicio Aragones de la Salud

Nasprotna stranka: LB

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba določbo 4 okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega med ETUC, UNICE in CEEP, ki je priloga k Direktivi 1999/70/ES1 , razlagati tako, da pomeni pravica, pridobljena z zasedbo delovnega mesta v javnem sektorju, do priznanja določenega upravnega statusa v okviru delovnega mesta, ki prav tako spada v javni sektor in ki ga je [javni uslužbenec] zasedal do tega datuma, pogoj zaposlitve, v skladu s katerim ni mogoče različno obravnavati delavcev, zaposlenih na podlagi pogodbe za določen čas, in delavcev, zaposlenih na podlagi pogodbe za nedoločen čas?

2.    Ali je treba določbo 4 okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega med ETUC, UNICE in CEEP, ki je priloga k Direktivi 1999/70/ES, razlagati tako, da utemeljitev različnega obravnavanja delavcev, zaposlenih na podlagi pogodbe za določen čas, in delavcev, zaposlenih na podlagi pogodbe za nedoločen čas, iz objektivnih razlogov vključuje cilj, da se preprečijo velike motnje v delovanju in škoda, ki bi v okviru ustavne pravice do varovanja zdravja nastale zaradi nestabilnosti v organizacijski strukturi na tako občutljivem področju, kakršno je zagotavljanje zdravstvenega varstva, tako da je mogoče s tem ciljem upravičiti zavrnitev dejanskega dopusta iz osebnih razlogov tistim, ki zasedajo začasno delovno mesto, ne pa tudi tistim, ki zasedajo stalno delovno mesto?

3.    Ali je treba določbo 4 okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega med ETUC, UNICE in CEEP, ki je priloga k Direktivi 1999/70/ES, razlagati tako, da nasprotuje predpisu, kot je določen v členu 15 [kraljeve uredbe] 365/1995, s katerim je zaposlitev kot nadomestni uradnik ali začasni uslužbenec izključena na delovnih mestih, na katerih je mogoče zaprositi za dopust iz osebnih razlogov zaradi zaposlitve v javnem sektorju, če je treba ta status priznati tistim, ki zasedejo stalno delovno mesto v javnem sektorju, in je ugodnejši za javnega uslužbenca kot za druge alternativne upravne statuse, za katere bi ta javni uslužbenec moral zaprositi, da bi lahko začel opravljati delo na novem delovnem mestu, na katero je bil imenovan?

____________

1 Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).