Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spanien) den 31 december 2019 – Servicio Aragones de la Salud mot LB

(Mål C-942/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Parter i det nationella målet

Klagande: Servicio Aragones de la Salud

Motpart: LB

Tolkningsfrågor

1)    Ska klausul 4 i ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP som utgör bilaga till direktiv 1999/70/EG1 tolkas så, att den rätt som en person som erhållit en anställning inom den offentliga sektorn har att beviljas tjänstledighet från den tjänst, även den inom den offentliga sektorn, som personen dittills har haft, är ett anställningsvillkor, med avseende på vilket visstidsanställda och tillsvidareanställda inte får behandlas olika?

2)    Ska klausul 4 i ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP som utgör bilaga till direktiv 1999/70/EG tolkas så, att syftet att undvika stora problem och negativa effekter på grund av instabilitet i personalgrupperna inom ett så känsligt område som hälso- och sjukvården, med hänsyn till den grundlagsstadgade rätten till hälsoskydd, utgör en motivering på objektiva grunder för att visstidsanställda och tillsvidareanställda arbetstagare behandlas olika, vilket innebär att det kan ligga till grund för att neka en viss bestämd tjänstledighet för den som får en visstidsanställning, men inte för den som får en tillsvidareanställning?

3)    Utgör klausul 4 i ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP som utgör bilaga till direktiv 1999/70/EG hinder för en sådan regel som den som föreskrivs i artikel 15 i RD 365/1995, vilken utesluter innehav av tjänster som visstidsanställd tjänsteman eller tidsbegränsat kontraktsanställd från de situationer som ger rätt att beviljas tjänstledighet för tillhandahållande av tjänster inom den offentliga sektorn, när en sådan situation ska anses föreligga för den som får en tillsvidareanställning inom den offentliga sektorn, och den är mer gynnsam för en offentliganställd än andra alternativa former av tjänstledighet som denne skulle behöva ansöka om för att kunna tillträda en ny tjänst som denne har erbjudits?

____________

1 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (EGT L 175, 1999, s. 43).