Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Supremo (Ισπανία) στις 17 Δεκεμβρίου 2019 – Van Ameyde España S.A. κατά GES Seguros y Reaseguros S.A.

(Υπόθεση C-923/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Supremo

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εναγομένη και αναιρεσείουσα: Van Ameyde España S.A.

Ενάγουσα και αναιρεσίβλητη: GES Seguros y Reaseguros S.A.

Προδικαστικό ερώτημα

Αντιβαίνει στο άρθρο 3, τελευταίο εδάφιο, της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 , της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής, σε συνάρτηση με το άρθρο 1 της ίδιας οδηγίας, ερμηνεία της εθνικής νομοθεσίας [άρθρο 5, παράγραφος 2, του Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (νόμου περί αστικής ευθύνης και ασφαλίσεως όσον αφορά την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων)], βάσει τις οποίας, σε περιπτώσεις όπως αυτή της κύριας δίκης, οι ζημίες του ημιρυμουλκούμενου θεωρείται ότι εξαιρούνται από την κάλυψη της υποχρεωτικής ασφαλίσεως του έλκοντος οχήματος ή οδικού ελκυστήρα, λόγω του ότι το ημιρυμουλκούμενο εξομοιώνεται προς τα μεταφερόμενα στο έλκον όχημα ή οδικό ελκυστήρα αγαθά, ή ακόμη λόγω του ότι, όσον αφορά τις υλικές ζημίες, το ημιρυμουλκούμενο θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο όχημα με το έλκον όχημα ή οδικό ελκυστήρα;

____________

1 EE 2009, L 263, σ. 11.