Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 17.12.2019 – Van Ameyde España SA v. GES Seguros y Reaseguros SA

(asia C-923/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Supremo

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Van Ameyde España SA

Vastapuoli: GES Seguros y Reaseguros SA

Ennakkoratkaisukysymys

Estävätkö moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/103/EY1 3 artiklan viimeinen kohta ja velvollisuus valvoa tämän korvausvastuun vakuuttamista, yhdessä direktiivin 1 artiklan kanssa, kansallisen lainsäädännön (liikennevakuutuslain 5 §:n 2 momentti) tulkinnan, jonka mukaan pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa tapauksissa puoliperävaunulle aiheutuneet vahingot jäävät vetoauton tai rekkaveturin pakollisen vakuutusturvan ulkopuolelle, koska puoliperävaunu rinnastetaan vetoauton tai rekkaveturin kuljettamiin esineisiin tai lisäksi koska puoliperävaunu katsotaan vetoauton tai rekkaveturin kanssa yhdeksi ajoneuvoksi esinevahinkojen osalta?

____________

1 EUVL 2009, L 263, s. 11.