Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 17. decembra 2019 – Van Ameyde España S.A./GES Seguros y Reaseguros S.A.

(vec C-923/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaná a navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Van Ameyde España S.A.

Žalobkyňa a odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: GES Seguros y Reaseguros S.A.

Prejudiciálna otázka

Bráni článok 3 posledný odsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES1 zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti v spojení s článkom 1 uvedenej smernice výkladu vnútroštátnej právnej úpravy [článok 5 ods. 2 Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (zákon o zodpovednosti za škodu a poistení prevádzky motorových vozidiel)], podľa ktorej v prípadoch, akým je konanie vo veci samej, je škoda vzniknutá na návese vylúčená z krytia povinného poistenia ťahača resp. ťahača návesu, keďže náves sa považuje za veci prepravované v ťahači resp. v ťahači návesu, alebo podľa ktorej sa usudzuje, že na účely škody na majetku tvorí náves s ťahačom resp. s ťahačom návesu jedno vozidlo?

____________

1 Ú. v. EÚ L 263, 2009, s. 11.