Αναίρεση που άσκησε στις 25 Νοεμβρίου 2019 η NHS, Inc. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-378/18, NHS κατά EUIPO

(Υπόθεση C-858/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: NHS, Inc. (εκπρόσωπος: P. Olson, advokat)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με διάταξη της 6ης Φεβρουαρίου 2020 το Δικαστήριο (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αναιρέσεων) απέρριψε την αίτηση εγκρίσεως και έκρινε ότι η NHS, Inc. φέρει τα δικαστικά έξοδά της.

____________