Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, místo zasedání 's-Hertogenbosch (Nizozemsko) dne 16. prosince 2019 – LH v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Věc C-921/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Den Haag, místo zasedání 's-Hertogenbosch

Účastníci původního řízení

Žalobce: LH

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Předběžné otázky

Je v souladu s čl. 40 odst. 2 směrnice 2013/321 ve spojení s čl. 4 odst. 2 směrnice 2011/952 , jakož i s články 47 a 52 Listiny základních práv Evropské unie, pokud azylový orgán členského státu určí, že se v případě originálních dokumentů nemůže nikdy jednat o nové skutečnosti nebo zjištění, jestliže nelze zjistit pravost těchto dokumentů? Pokud to v souladu není, činí v tomto případě ještě rozdíl, jestliže žadatel předloží v rámci následné žádost kopie dokumentů nebo dokumenty, které pochází ze zdroje, který nelze objektivně ověřit?

Musí být článek 40 směrnice 2013/32 ve spojení s čl. 4 odst. 2 směrnice 2011/95 vykládán v tom smyslu, že umožňuje azylovému orgánu členského státu, aby při zkoumání dokumentů a určení jejich důkazní hodnoty rozlišoval podle toho, zda byly dokumenty předloženy v rámci první nebo v rámci následné žádosti? Je členskému státu povoleno, aby při předložení dokumentů v rámci následné žádosti již nadále neplnil povinnost spolupráce, pokud nelze pravost těchto dokumentů zjistit?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29. 6. 2013, s. 60).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. L 337, 20. 12. 2011, s. 9).