Преюдициално запитване от Višje sodišče v Ljubljani (Словения), постъпило на 20 януари 2020 г. — ALPINE BAU GMBH, Salzburg – Дъщерно дружество Celje – в несъстоятелност

(Дело C-25/20)

Език на производството: словенски

Запитваща юрисдикция

Višje sodišče v Ljubljani

Страни в главното производство

Длъжник в несъстоятелност: ALPINE BAU GMBH, Залцбург - Дъщерно дружество Celje - в несъстоятелност

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 32, параграф 2 от Регламент № 1346/20001 да се тълкува в смисъл, че по отношение на предявяването на вземания във вторично производство от ликвидатора по главното производство по несъстоятелност се прилагат разпоредбите относно сроковете за предявяване на вземанията на кредиторите и относно последиците от несвоевременното предявяване съгласно закона на държавата, в която се провежда вторичното производство?

____________

1 Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 година относно производството по несъстоятелност (ОВ L 160, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 1, стр. 143).