Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Višje sodišče v Ljubljani (Slovinsko) 20. januára 2020 – ALPINE BAU GMBH, Salzburg – organizačná zložka Celje – v konkurznom konaní

(vec C-25/20)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Višje sodišče v Ljubljani

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ALPINE BAU GMBH, Salzburg – organizačná zložka Celje – v konkurznom konaní

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 32 ods. 2 nariadenia č. 1346/20001 vykladať v tom zmysle, že na prihlásenie pohľadávok vo vedľajšom konaní správcom v hlavnom insolvenčnom konaní sa vzťahujú pravidlá týkajúce sa lehôt na prihlásenie pohľadávok veriteľov a dôsledkov neskorého prihlásenia podľa práva členského štátu, v ktorom vedľajšie konanie prebieha?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (Ú. v. ES L 160, 2000, s. 1; Mim. vyd. 19/001, s. 191).