Преюдициално запитване от Korkein oikeus (Финландия), постъпило на 24 януари 2020 г. — Syyttäjä/A

(Дело C-35/20)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Syyttäjä

Ответник: A

Преюдициални въпроси

Допуска ли правото на Съюза, и по-специално член 4, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО1 , член 21 от Регламент (ЕО) № 562/20062 (Кодекс на шенгенските граници) или правото на гражданите на Съюза на свободно движение на територията на Съюза прилагането на национална разпоредба, с която на лице (независимо дали е гражданин на Съюза или не) се възлага задължението, под заплаха от налагане на наказание, да носи със себе си валиден паспорт или друг валиден пътен документ в случаите, когато това лице пътува със спортна лодка по международни води от една в друга държава членка, без да влиза на територията на трета държава?

Допуска ли правото на Съюза, и по-специално член 5, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО, член 21 от Регламент (ЕО) № 562/2006 (Кодекс на шенгенските граници) или правото на гражданите на Съюза на свободно движение на територията на Съюза прилагането на национална разпоредба, с която на лице (независимо дали е гражданин на Съюза или не), под заплаха от налагане на наказание, се възлага задължението да носи със себе си валиден паспорт или друг валиден пътен документ в случаите, когато това лице, пътувайки със спортна лодка по международни води, влиза в съответната държава членка от друга държава членка, без да е навлизал на територията на трета държава?

Доколкото от правото на Съюза не произтича пречка по смисъла на първия и втория въпрос, санкцията при преминаване на финландската държавна граница без валиден пътен документ, която санкция обичайно се налаганата във Финландия под формата на дневни ставки, съвместима ли е с произтичащия от член 27, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО принцип на пропорционалност?

____________

1     Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 2004 г., стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).

2     Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 105, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 8, стр. 5).