Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 24. jaanuaril 2020 – Syytäjä versus A

(kohtuasi C-35/20)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Syytäjä

Vastustaja kassatsioonimenetluses: A

Eelotsuse küsimused

1.    Kas liidu õigusega, eelkõige direktiivi 2004/38/EÜ1 artikli 4 lõikega 1, määruse (EÜ) nr 562/20062 (Schengeni piirieeskirjad) artikliga 21 või liidu kodanikele tagatud õigusega liidu territooriumil vabalt liikuda on vastuolus selliste riigisiseste õigusnormide kohaldamine, millega pannakse isikule (olenemata sellest, kas ta on liidu kodanik) trahvi hoiatusel kohustus kanda olukorras, kus ta väikelaeva kasutades suundub rahvusvaheliste vete kaudu ühest liikmesriigist teise liikmesriiki, sisenemata seejuures kolmanda riigi territooriumile, kaasas kehtivat passi või mõnda muud kehtivat reisidokumenti?

2.    Kas liidu õigusega, eelkõige direktiivi 2004/38/EÜ artikli 5 lõikega 1, määruse (EÜ) nr 562/2006 (Schengeni piirieeskirjad) artikliga 21 või liidu kodanikele tagatud õigusega liidu territooriumil vabalt liikuda on vastuolus selliste riigisiseste õigusnormide kohaldamine, millega pannakse isikule (olenemata sellest, kas ta on liidu kodanik) trahvi hoiatusel kohustus kanda olukorras, kus ta väikelaeva kasutades siseneb asjaomasesse liikmesriiki teisest liikmesriigist rahvusvaheliste vete kaudu, ilma et ta oleks seejuures sisenenud kolmanda riigi territooriumile, kaasas kehtivat passi või mõnda muud kehtivat reisidokumenti?

3.    Juhul kui vastuolu liidu õigusega esimese ja teise küsimuse tähenduses ei esine: Kas Soomes harilikult päevamäärades mõistetav rahaline karistus Soome riigipiiri ületamise eest ilma kehtiva reisidokumendita on kooskõlas direktiivi 2004/38/EÜ artikli 27 lõikest 2 tuleneva proportsionaalsuse põhimõttega?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT 2004, L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) (ELT 2006, L 105, lk 1).