Överklagande ingett den 11 september 2019 av ruwido austria GmbH av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 11 november 2019 mål T-649/18, ruwido austria GmbH mot Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO)

(Mål C-823/19)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: ruwido austria GmbH (ombud: A. Ginzburg, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO)

Europeiska unionens domstol (prövningstillståndsavdelningen) har den 13 februari 2020 beslutat att ogilla överklagandet och att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________