Yieh United Steel Corp.-i 14. veebruaril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 3. detsembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-607/15: Yieh United Steel versus komisjon

(kohtuasi C-79/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Yieh United Steel Corp. (esindaja: advokaat D. Luff)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tunnistada apellatsioonkaebus vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 3. detsembri 2019. aasta otsus kohtuasjas Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco) vs. Euroopa Liidu Komisjon, T-607/15;

vastavalt Euroopa Kohtu põhikirja artiklile 61 teha asjas lõplik kohtuotsus, milles rahuldatakse Yusco nõuded, mis esitati Üldkohtus, ja seega tühistatakse dumpinguvastane tollimaks, mis kehtestati komisjoni 26. augusti 2015. aasta rakendusmäärusega (EL) 2015/1429,1 millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist ja Taiwanist pärit roostevabast terasest külmvaltsitud lehtmaterjali impordi suhtes (edaspidi „vaidlusalune määrus“ või „lõpliku tollimaksu kehtestanud määrus“), hagejat puudutavas osas;

jätta komisjoni ja menetlusse astujate kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja kõik käesoleva menetlusega ja Üldkohtu menetlusega seotud apellandi kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et vaidlustatud kohtuotsus tuleks tühistada kolmel põhjusel, mis on järgnevalt esitatud.

Esiteks rikkus Üldkohus nõukogu 8. juuni 2016. aasta määruse (EL) nr 2016/10362 (edaspidi „algmäärus“) artikli 2 lõiget 3, jättes ekslikult selle sätte kohaldamata.

Teiseks rikkus Üldkohus algmääruse artikli 2 lõiget 5, jättes nõuetekohaselt kaalumata komisjoni huvi oma menetluse raames ja apellandi huvi, et võetaks arvesse tema enda dokumente.

Kolmandaks rikkus Üldkohus algmääruse artikli 2 lõiget 2, järeldades ekslikult, et riigisisese müügi tagasi lükkamiseks algmääruse artikli 2 lõike 2 alusel ei ole vaja tuvastada müüja konkreetset kavatsust või teadlikkust asjaomase toote lõpliku ekspordi kohta.

____________

1 ELT 2015, L 224, lk 10.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1036, kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (ELT 2016, L 176, lk 21).