Odvolanie podané 14. februára 2020: Yieh United Steel Corp. proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 3. decembra 2019 vo veci T-607/15, Yieh United Steel/Komisia

(vec C-79/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Yieh United Steel Corp. (v zastúpení: D. Luff, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

vyhlásil toto odvolanie za prípustné a dôvodné,

zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 3. decembra 2019 vo veci Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco)/Európska komisia, T-607/15;

v súlade s článkom 61Štatútu Súdneho dvora vydal konečný rozsudok, v ktorom vyhovie žalobným návrhom Yusco predneseným pred Všeobecným súdom, a v dôsledku toho zruší antidumpingové clo uložené odvolateľke na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/14291 z 26. augusta 2015, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane (ďalej len „napadnuté nariadenie“ alebo „nariadenie o konečnom cle“) v rozsahu, v akom sa týka žalobcu;

uložil Komisii a vedľajším účastníkom konania povinnosť znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania odvolateľky, ktoré jej vznikli v tomto konaní aj v konaní pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že napadnutý rozsudok treba zamietnuť na základe troch odvolacích dôvodov uvedených nižšie.

Po prvé, Všeobecný súd porušil článok 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2016/10362 z 8. júna 2016 (ďalej len „základné nariadenie“), keď nesprávne ignoroval uplatnenie tohto ustanovenia.

Po druhé, Všeobecný súd porušil článok 2 ods. 5 základného nariadenia, keď nedostatočne vyvážil záujmy Komisie v kontexte jej prešetrovania a právo odvolateľky na posúdenie jej vlastných záznamov.

Po tretie, Všeobecný súd porušil článok 2 ods. 2 základného nariadenia, keď nesprávne rozhodol, že odmietnutie predaja pre domácu spotrebu podľa článku 2 ods. 2 základného nariadenia si nevyžaduje konkrétny úmysel alebo vedomosť na strane predávajúceho, pokiaľ ide o konečný vývoz dotknutých výrobkov.

____________

1 Ú. v. EÚ L 224, 2015, s. 10

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 2016, s. 21)