Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 24. detsembril 2019 – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-938/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 2003/87/EÜ1 artikli 2 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on kooskõlas selline kord, nagu on sätestatud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise seaduse (Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen, edaspidi „TEHG 2011“) § 2 lõike 4 esimeses lauses, mis näeb ette, et käitisel, millele on antud Bundesimmissionsschutzgesetz’i (föderaalseadus välisõhu kaitsmise kohta saasteainete eest, edaspidi „BImSchG“) alusel luba, on heitkogustega kauplemise kohustus ka juhul, kui kõnealune luba hõlmab ka kõrvalrajatisi, mis kasvuhoonegaaside teket ei põhjusta?

Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt:

Kas Euroopa Komisjoni väljatöötatud vormil (template) ette nähtud kriteeriumidest, mis on liikmesriikidele siduvad heitkogustega kauplemise kohustuseta käitistest imporditud soojuse korrigeeritud koguse (corrected eligibility ratio) arvutamisel, tuleneb, et kõnealust kogust tuleb heitkogustega kauplemise kohustusega käitises toodetud soojuse üldkogusele kohaldada ka siis, kui imporditud soojust saab selgelt seostada ühega mitmest identifitseeritavast ja eraldi arvestatavast soojusvoost ja/või käitisesiseselt tarbitud soojusest?

Kas komisjoni otsuse 2011/278/EL2 artikli 6 lõike 1 kolmandat lõiku tuleb tõlgendada nii, et soojuspõhise võrdlusaluse käitiseosa määrava tähtsusega soojusprotsess puudutab sektorit või allsektorit, mille puhul peetakse kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu vastavalt otsusele 2010/2/EL3 märkimisväärseks, juhul, kui seda soojust kasutatakse jahutusenergia tootmiseks ja jahutusenergiat tarbib heitkogustega kauplemise kohustuseta käitis sektoris või allsektoris, milles esineb märkimisväärne kasvuhoonegaaside heite ülekandumise oht?

Kas komisjoni otsuse 2011/278/EL artikli 6 lõike 1 kolmanda lõigu kohaldatavus oleneb sellest, kas jahutusenergiat toodetakse heitkogustega kauplemise kohustusega käitise süsteemipiirides?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT 2003, L 275, lk 32; ELT eriväljaanne 15/07, lk 631).

2 Komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsus 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks (ELT 2011, L 130, lk 1).

3 Komisjoni 24. detsembri 2009. aasta otsus 2010/2/EL, millega määratakse kindlaks vastavalt direktiivile 2003/87 selliste sektorite ja allsektorite loetelu, mille puhul kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu peetakse märkimisväärseks (ELT 2010, L 1, lk 10).