Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 24 december 2019 – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-938/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i det nationella målet

Klagande: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

Ska artikel 2.1 i direktiv 2003/87/EG1 tolkas så, att den inte utgör hinder mot en bestämmelse såsom 2 § stycke 4 första meningen TEHG 2011, enligt vilken en anläggning som beviljats tillstånd enligt Bundesimmissionsschutzgesetz (den federala lagen om skydd mot luftföroreningar) även omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter i den utsträckning detta tillstånd också omfattar sekundära anläggningar som inte släpper ut några växthusgaser?

Om fråga 1 besvaras jakande:

Framgår det av den mall som Europeiska kommissionen har utarbetat och av de kriterier som fastställts för medlemsstaterna vid deras beräkning av den korrigerade kvoten (corrected eligibility ratio) för värme som importeras från anläggningar som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, att denna kvot även ska tillämpas på den sammanlagda värme som framställs i den anläggning som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, när den importerade värmen entydigt kan hänföras till ett av flera identifierbara värmeflöden som redovisas separat och/eller till anläggningens interna värmeförbrukning?

Ska artikel 6.1 tredje stycket i kommissionens beslut 2011/278/EU2 tolkas så, att den berörda processen vid delanläggningen med värmeriktmärke när det gäller denna värme avser en sektor eller delsektor som bedöms löpa en betydande risk för koldioxidläckage enligt kommissionens beslut 2010/2/EU3 om denna värme används för att framställa kyla och denna kyla förbrukas av en anläggning som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter i en sektor eller delsektor som bedöms löpa en betydande risk för koldioxidläckage?

Är det avgörande för frågan huruvida artikel 6.1 tredje stycket i kommissionens beslut 2011/278/EU är tillämplig, om produktionen av kylan äger rum inom gränserna för den anläggning som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

2 Kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 130, 2011, s. 1).

3 Kommissionens beslut 2010/2/EU av den 24 december 2009 om fastställande, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, av en förteckning över sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage (EUT L 1, 2010, s. 10), upphävd genom kommissionens beslut 2014/746/EU (EUT L 308, 2014, s. 114).