Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 17. decembra 2019 – Stichting Waternet/MG

(vec C-922/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Stichting Waternet

Žalovaný: MG

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 9 smernice o zmluvách na diaľku1 a článok 27 smernice o právach spotrebiteľov2 v spojení s článkom 5 ods. 5 a bodom 29 prílohy I smernice o nekalých obchodných praktikách3 vykladať v tom zmysle, že ide o nevyžiadané dodanie pitnej vody v zmysle týchto ustanovení, ak obchodné praktiky dodávateľa pitnej vody spočívajú v tom, že

i)    dodávateľ pitnej vody je podľa zákona a) v rámci oblasti zásobovania, ktorá mu bola pridelená, výlučne zodpovedný a povinný zabezpečovať dodávanie pitnej vody prostredníctvom vodovodov a tiež b) povinný ponúknuť osobám, ktoré o to požiadajú, pripojenie na verejnú sieť pitnej vody a dodávanie pitnej vody;

ii)    dodávateľ pitnej vody zachová pripojenie bytu spotrebiteľa na verejnú sieť pitnej vody tak, ako existovalo pred tým, ako sa spotrebiteľ nasťahoval do bytu, v dôsledku čoho sú vodovodné potrubia v byte spotrebiteľa pod tlakom a spotrebiteľ po uskutočnení aktívneho a vedomého úkonu – ktorý spočíva v otočení vodovodného kohútika alebo v rovnocennom úkone – môže prípadne odoberať pitnú vodu aj po tom, čo oznámil, že nemá záujem uzavrieť zmluvu o dodávaní pitnej vody, a

iii)    dodávateľ pitnej vody vyúčtuje náklady, pokiaľ spotrebiteľ uskutočnením aktívneho a vedomého úkonu skutočne odoberal pitnú vodu, pričom použité sadzby pokrývajú náklady a sú transparentné a nediskriminačné, čo kontrolujú štátne orgány?

2.    Bránia článok 9 smernice o zmluvách na diaľku a článok 27 smernice o právach spotrebiteľov v spojení s článkom 5 ods. 5 a bodom 29 prílohy I smernice o nekalých obchodných praktikách domnienke, že medzi dodávateľom pitnej vody a spotrebiteľom vznikne zmluva o dodávaní pitnej vody, ak i) spotrebiteľ – tak ako holandský priemerný spotrebiteľ – vie, že s dodávaním pitnej vody sú spojené náklady, ii) spotrebiteľ napriek tomu dlhú dobu sústavne spotrebúva pitnú vodu, iii) spotrebiteľ aj po tom, čo dostal od dodávateľa pitnej vody list na uvítanie, faktúry a upomienky, pokračuje v spotrebe vody a iv) spotrebiteľ po tom, čo súd vydal povolenie na zastavenie dodávky pitnej vody do bytu, oznámi, že predsa má záujem o zmluvu s dodávateľom pitnej vody?

____________

1     Smernica 97/7/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku, Ú. v. ES L 144, 1997, s. 19; Mim. vyd. 15/003, s. 319.

2     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 64.

3     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), Ú. v. EÚ L 149, 2005, s. 22.