Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rayonen sad - Pazardzhik (Bulharsko) dne 29. ledna 2020 – SF v. Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

(Věc C-49/20)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Rayonen sad - Pazardzhik

Účastníci původního řízení

Žalobce: SF

Žalovaná: Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

Předběžné otázky

První otázka:

Má se čl. 2 odst. 1 směrnice (EU) 2015/8491 s přihlédnutím k bodu 6 odůvodnění, jakož i k článkům 4 a 5 vykládat v tom smyslu, že brání obecné vnitrostátní právní úpravě, jako je sporná úprava ve věci v původním řízení, podle které je možné platby v tuzemsku ve výši 10 000 lev (BGN) a víc provést jen formou převodu nebo vkladem na platební účet a která nerozlišuje osobu, ani důvod hotovostní platby, ale platí pro všechny hotovostní platby mezi fyzickými a právnickými osobami?

Druhá otázka:

Je třeba pro účely dosažení cíle s měrnice s přihlédnutím k jejímu bodu 59 odůvodnění vycházet jen z rozsahu plateb bez ohledu na to, zda se jedná o úplatnou nebo bezplatnou transakci?

Třetí otázka:

Podle jakých kritérií se posoudí, zda jsou transakce náchylné ke zneužití, respektive zda existuje vysoké riziko?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).