A Rayonen sad – Pazardzhik (Bulgária) által 2020. január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SF kontra Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

(C-49/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Rayonen sad – Pazardzhik

Az alapeljárás felei

Felperes: SF

Alperes: Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Első kérdés:

Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/849 irányelv1 (6) preambulumbekezdésével, valamint 4. és 5. cikkével összefüggésben értelmezett 2. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan általános nemzeti jogi rendelkezés, mint amely az alapügyben szerepel, amely szerint a 10 000 leva (BGN) vagy azt meghaladó összegű kifizetések csak átutalás vagy fizetési számlára történő befizetés útján történhetnek, és amely a készpénzfizetések esetében nem tesz különbséget személy és jogcím alapján, mivel a természetes és jogi személyek közötti összes készpénzfizetésre kiterjed?

Második kérdés:

Az irányelv céljainak elérése érdekében az (59) preambulumbekezdésre tekintettel csak a fizetések összegét kell-e figyelembe venni, anélkül hogy a művelet visszterhessége vagy ingyenessége számítana?

Harmadik kérdés:

Melyek azok a szempontok, amelyek alapján megállapítható, hogy az ügyletek visszaélési szempontból veszélyeztetettek vagy jelentős kockázatot jelentenek?

____________

1 A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2015. L 141., 73. o.).