Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd – Pazardżik (Bułgaria) w dniu 29 stycznia 2020 r. – SF / Teritoriałna direkcija na Nacionałnata agencija za prichodite – Płowdiw

(Sprawa C-49/20)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Rajonen syd – Pazardżik

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SF

Strona przeciwna: Teritoriałna direkcija na Nacionałnata agencija za prichodite – Płowdiw

Pytania prejudycjalne

Czy art. 2 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/8491 , mając na względzie motyw 6 jej preambuły oraz art. 4 i 5, należy interpretować w ten sposób, że dopuszcza on ogólny przepis krajowy taki jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, w rozumieniu którego płatności na terytorium kraju dokonuje się wyłącznie przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek płatniczy, gdy ich wartość jest równa lub przekracza 10 000 BGN – bez względu na podmiot i podstawę płatności gotówką, a równocześnie dotyczy to wszystkich płatności w gotówce pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi?

Mając na względzie osiągnięcie celów dyrektywy i motyw 59 jej preambuły, czy płatności należy rozpatrywać jedynie w zależności od ich wysokości – bez uwzględnienia odpłatnego lub nieodpłatnego charakteru danej operacji?

Jakie są kryteria dotyczące stopnia podatności – odpowiednio wysokiego stopnia ryzyka – transakcji?

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. 2015, L 141, s. 73.