Unionin tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 21.1.2020 – MN

(asia C-813/19 PPU)(1)

(Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – 6 artiklan 1 kohta – Pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen käsite – Tehokas oikeussuoja)

1.      Poliisiyhteistyö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehty puitepäätös – Puitepäätöksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen käsite – Syyttäjäviranomainen, jolla on toimivalta toteuttaa syytetoimenpiteitä rikoksesta epäiltyä henkilöä kohtaan – Kuuluminen käsitteen alaan – Edellytykset – Riippumattomuus tehtävien hoitamisessa – Ulottuvuus

(Neuvoston puitepäätöksen 2002/584, sellaisena kuin se on muutettuna puitepäätöksellä 2009/299, 6 artiklan 1 kohta)

(ks. 35–42 kohta ja määräysosa)

2.      Poliisiyhteistyö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehty puitepäätös – Eurooppalaisen pidätysmääräyksen antaminen syytetoimenpiteitä varten – Jäsenvaltion viranomaisille, jotka osallistuvat rikoslainkäyttöön tässä jäsenvaltiossa, mutta eivät ole tuomioistuimia, annettu toimivalta – Tehokasta oikeussuojaa koskevien vaatimusten noudattaminen – Velvollisuus säätää eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisen edellytysten tuomioistuinvalvonnasta – Ulottuvuus

(Neuvoston puitepäätös 2002/584, sellaisena kuin se on muutettuna puitepäätöksellä 2009/299)

(ks. 43–53 kohta ja määräysosa)

Ratkaisu

1)

Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 annetun neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 6 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että Ranskan syyttäjäviranomaisen jäsenet, jotka toimivat esimiestensä johdossa ja valvonnassa ja oikeusministerin alaisuudessa heihin sovellettavien asemaa ja organisaatiota koskevien sääntöjen nojalla, kuuluvat tässä säännöksessä tarkoitetun, pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen käsitteen piiriin, jos heidän asemansa takaa heille erityisesti riippumattomuuden suhteessa täytäntöönpanovaltaan eurooppalaista pidätysmääräystä annettaessa.

2)

Puitepäätöstä 2002/584 on tulkittava siten, että tehokasta oikeussuojaa tuomioistuimissa koskevat vaatimukset, joiden on täytyttävä sellaisen henkilön osalta, josta on annettu eurooppalainen pidätysmääräys syytetoimenpiteitä varten, täyttyvät, jos pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan kyseisen pidätysmääräyksen antamisedellytyksiin ja erityisesti sen oikeasuhteisuuteen kohdistuu sen antaneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tuomioistuinvalvonta kyseisessä jäsenvaltiossa.


1 EUVL C 19, 20.1.2020.