Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Augstākā tiesa (Senāts) (Λεττονία) στις 27 Δεκεμβρίου 2019 – SIA «ONDO» κατά Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Υπόθεση C-943/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η λεττονική

Αιτούν δικαστήριο

Augstākā tiesa (Senāts)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα και αναιρεσείουσα: SIA «ONDO»

Καθού και αναιρεσίβλητο: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Προδικαστικά ερωτήματα

Αποτελεί η έννοια του «συνολικού κόστους της πίστωσης για τον καταναλωτή», όπως ορίζεται στο άρθρο 3, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 , αυτοτελή έννοια του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Εμπίπτουν τα έξοδα παρατάσεως της πιστώσεως στην έννοια του «συνολικού κόστους της πίστωσης για τον καταναλωτή», όπως ορίζεται στο άρθρο 3, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σε περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας δίκης, στην περίπτωση που οι ρήτρες παρατάσεως της πιστώσεως αποτελούν μέρος των ρητρών και όρων της συμβάσεως πιστώσεως που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του δανειολήπτη και του πιστωτικού φορέα;

____________

1 EE 2008, L 133, σ. 66.