Преюдициално запитване от Court of Appeal (Ирландия), постъпило на 13 февруари 2020 г. — K. M./Director of Public Prosecutions

(Дело C-77/20)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal

Страни в главното производство

Жалбоподател: K. M.

Ответник: Director of Public Prosecutions

Преюдициален въпрос

Съвместима ли е — при прилагането на общата политика в областта на рибарството и на разпоредбите на член 32 от Регламент (ЕО) № 850/1998 на Съвета1 , както и в контекста на наказателно преследване, осъществено с цел принудително изпълнение на разпоредбите на същите с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета2 , и по-специално с членове 89 и 90, както и с принципа на пропорционалност, предвиден в Договорите на Европейския съюз и в член 49, параграф 3 от Хартата на основните права — национална разпоредба, съгласно която при постановяването на осъдителна присъда, освен налагане на глоба, се извършва и задължителна конфискация на цялото количество риба и на всички риболовни съоръжения, намерени на борда на кораба, които са предмет на нарушението?

____________

1 Регламент (ЕС) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 година относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 1998 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 4, том 4, стр. 60).

2 Регламент (ЕС) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (OВ L 343, 2009 г., стр. 1).