Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Iirimaa) 13. veebruaril 2020 – K. M. versus Director of Public Prosecutions

(kohtuasi C-77/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal

Põhikohtuasja pooled

Apellant: K. M.

Vastustaja: Director of Public Prosecutions

Eelotsuse küsimus

Kas seoses ühise kalanduspoliitika ja määruse (EÜ) nr 850/19981 artikli 32 sätete rakendamisega ning nende sätete täitmise tagamiseks esitatud kriminaalsüüdistusega on nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/20092 , täpsemalt selle artiklitega 89 ja 90 ning Euroopa Liidu aluslepingutest tuleneva proportsionaalsuse põhimõttega ja põhiõiguste harta artikli 49 lõikega 3 kooskõlas liikmesriigi õigusnorm, milles on ette nähtud, et süüdimõistmise korral konfiskeeritakse lisaks trahvi määramisele ka kõik kalad ja püügivahendid, mis leitakse laevalt, millega see süütegu on seotud?

____________

1 Nõukogu 30. märtsi 1998. aasta määrus (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu (EÜT 1998, L 125, lk 1; ELT eriväljaanne 04/03 lk 217).

2 Nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/20061966/2006 (ELT 2009, L 343, lk 1).