Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Irska) 13. februarja 2020 – K. M./Director of Public Prosecutions

(Zadeva C-77/20)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: K. M.

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Director of Public Prosecutions

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je v okviru izvajanja skupne ribiške politike in določb člena 32 Uredbe Sveta (ES) št. 850/19981 ter v okviru kazenskega pregona za uveljavitev navedenih določb določba nacionalnega prava, ki v primeru ugotovitve krivde na podlagi obtožnice poleg globe določa obvezno zaplembo vseh rib in vsega ribolovnega orodja na krovu plovila, na katere se nanaša kaznivo dejanje, združljiva z določbami Uredbe Sveta (ES) št. 1224/20092 , zlasti z njenima členoma 89 in 90, ter z načelom sorazmernosti, ki izhaja iz pogodb Evropske unije in člena 49(3) Listine o temeljnih pravicah?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 4, zvezek 3, str. 217).

2 Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL 2009, L 343, str. 1).