Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Obvodní soud pro Prahu 8 (Den Tjekkiske Republik) den 26. februar 2020 – mBank S.A. mod PA

(Sag C-98/20)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Obvodní soud pro Prahu 8

Parter i hovedsagen

Sagsøger: mBank S.A.

Sagsøgt: PA

Præjudicielle spørgsmål

Skal begrebet »forbrugerens bopæl« som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 1 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelse på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning), som har fundet anvendelse fra den 10. januar 2015, forstås som forbrugerens bopæl på tidspunktet for sagsanlægget eller på tidspunktet for et skyldforholds opståen mellem forbrugeren og dennes medkontrahent (som f.eks. tidspunktet for en aftales indgåelse), dvs. er der også tale om en forbrugeraftale i artikel 17, stk. 2, litra c), i den nævnte forordnings forstand, i tilfælde, hvor forbrugeren på tidspunktet for sagsanlægget har bopæl på en anden medlemsstats område end den medlemsstat, som forbrugerens medkontrahent udøver sin erhvervsmæssige virksomhed fra?

Kan en forbruger, som har bopæl i en anden medlemsstat, sagsøges i overensstemmelse med artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelse på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning), som har fundet anvendelse fra den 10. januar 2015, ved retten på det sted, hvor den forpligtelse, der ligger til grund for sagen, er opfyldt eller skal opfyldes (uanset forordningens artikel 18, stk. 2, og artikel 26, stk. 2), som følge af, at forbrugerens medkontrahent ikke udøver sin erhvervsmæssige virksomhed i den medlemsstat, som forbrugeren har bopæl i på tidspunktet for sagsanlægget?

____________

1     EUT 2012 L 351, s. 1.