Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Obvodní soud pro Prahu 8 (Tšehhi Vabariik) 26. veebruaril 2020 – mBank S.A. versus PA

(kohtuasi C-98/20)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Obvodní soud pro Prahu 8

Põhikohtuasja pooled

Apellant: mBank S.A.

Vastustaja: PA

Eelotsuse küsimused

1.    Kas mõistet „tarbija alaline elukoht“ tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades1 (uuesti sõnastatud), alates 10. jaanuarist 2015 kehtiva redaktsiooni artikli 17 lõike 1 punkti c kohaselt tõlgendada kui tarbija alalist elukohta hagi esitamise päeval või ka tarbija ja tema lepingupartneri vahel lepingulise suhte tekkimise päeval (näiteks lepingu sõlmimise päeval) ehk kas nimetatud määruse artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses tarbijalepinguga on tegemist ka juhul, kui hagi esitamise kuupäeval on tarbija alaline elukoht muu liikmesriigi territooriumil kui liikmesriik, kus tarbija lepingupartner tegeleb oma kutse- või äritegevusega?

2.    Kas tarbija vastu, kelle alaline elukoht on teises liikmesriigis, võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjade (uuesti sõnastatud), alates 10. jaanuarist 2015 kehtiva redaktsiooni artikli 7 kohaselt esitada hagi selle koha kohtule, kus kohustus täideti või pidi täidetama (olenemata selle määruse artikli 18 lõikest 2 ja artikli 26 lõikest 2), sest lepingupartner ei tegele kutse- või äritegevusega riigis, kus on hagi esitamise päeval tarbija alaline elukoht?

____________

1 ELT 2012, L 351, lk 1.