Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 26. februārī iesniedza Obvodní soud pro Prahu 8 (Čehijas Republika) – mBank S.A./PA

(Lieta C-98/20)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Obvodní soud pro Prahu 8

Pamatlietas puses

Prasītāja: mBank S.A.

Atbildētāja: PA

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai ar jēdzienu “patērētāja domicils” atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (pārstrādāta versija) 1 , kura ir spēkā no 2015. gada 10. janvāra, 17. panta 1. punkta c) apakšpunktam ir jāsaprot patērētāja domicils prasības celšanas dienā vai dienā, kad starp patērētāju un otru līgumslēdzēju pusi tika nodibinātas līgumsaistības (proti, līguma noslēgšanas dienā), tātad, vai tas ir patērētāju līgums minētās regulas 17. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē situācijā, kad prasības celšanas dienā patērētāja domicils ir dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā otra līgumslēdzēja puse veic savu profesionālo darbību vai komercdarbību?

2)    Vai patērētāju, kura domicils ir citā dalībvalstī, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (pārstrādāta versija), kura ir spēkā no 2015. gada 10. janvāra, 7. pantam var iesūdzēt tās vietas tiesā, kur saistības tika izpildītas vai tām bija jābūt izpildītām (neatkarīgi no šīs regulas 18. panta 2. punkta un 26. panta 2.punkta), tāpēc ka otra līgumslēdzēja puse neveic profesionālo darbību vai komercdarbību valstī, kurā ir patērētāja domicils prasības celšanas dienā?

____________

1 OV 2012, L 351, 1. lpp.