Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Obvodní soud pro Prahu 8 (Češka republika) 26. februarja 2020 – mBank S.A./PA

(Zadeva C-98/20)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Obvodní soud pro Prahu 8

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: mBank S.A.

Tožena stranka: PA

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali pojem „stalno prebivališče potrošnika“ iz člena 17(1)(c) Uredbe (EU) št. 1215/20121 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, prenovitev, ki je zavezujoča od 10. januarja 2015, pomeni stalno prebivališče potrošnika na dan vložitve tožbe ali na dan nastanka obligacijskega razmerja med potrošnikom in njegovim sopogodbenikom (torej na primer na dan sklenitve pogodbe), to je, ali gre za potrošniško pogodbo v smislu člena 17(1)(c) zgoraj navedene uredbe tudi, če ima potrošnik na dan vložitve tožbe stalno prebivališče na ozemlju države članice, ki ni država, v kateri sopogodbenik potrošnika opravlja svojo poklicno ali gospodarsko dejavnost?

Ali je lahko potrošnik s stalnim prebivališčem v drugi državi članici v skladu s členom 7 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1215/2012 z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, prenovitev, ki je zavezujoča od 10. januarja 2015, tožen pred sodiščem v kraju, kjer je bila obveznost izpolnjena oziroma bi morala biti izpolnjena (ne glede na člen 18(2) in člen 26(2) te uredbe), ker sopogodbenik potrošniška ne opravlja poklicne ali gospodarske dejavnosti v državi, v kateri ima potrošnik na dan vložitve tožbe stalno prebivališče?

____________

1 UL 2012, L 351, str. 1.