Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 12.2.2020 – VAS Shipping ApS v. Anklagemyndigheden

(asia C-71/20)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Østre Landsret

Pääasian asianosaiset

Valittaja: VAS Shipping ApS

Vastapuoli: Anklagemyndigheden

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEUT 49 artikla esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan tämän jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla aluksella, jonka omistaja on laivanisäntä, joka on Euroopan unionin toisen jäsenvaltion kansalainen, työskentelevillä miehistön jäsenillä, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, on oltava työlupa, paitsi jos alus saapuu jäsenvaltion satamaan enintään 25 kertaa minä tahansa yhden vuoden pituisena ajanjaksona?

____________