Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 12. februára 2020 – Anklagemyndigheden/VAS Shipping ApS

(vec C-71/20)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Anklagemyndigheden

Žalovaný: VAS Shipping ApS

Prejudiciálna otázka

Bráni článok 49 ZFEÚ právnej úprave členského štátu, podľa ktorej sa vyžaduje, aby členovia posádky z tretích štátov na plavidle pod vlajkou členského štátu a vlastneného majiteľom lode, ktorý je štátnym príslušníkom iného členského štátu EÚ, mali pracovné povolenie s výnimkou prípadu, keď plavidlo vstúpi do prístavov členského štátu maximálne 25-krát, počítané priebežne počas predošlého roka?

____________