Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovensko) 14. februára 2020 – trestné konanie proti M. B.

(Vec C-78/20)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

M. B.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Prejudiciálna otázka

Majú sa požiadavky, ktoré musí podľa čl. 1 ods. 1 a čl. 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/5841 spĺňať európsky zatykač ako súdne rozhodnutie, vzťahovať aj na dodatočné informácie poskytnuté podľa čl. 15 ods. 2 tohto rámcového rozhodnutia, pokiaľ tieto pre rozhodnutie vykonávajúceho súdneho orgánu podstatným spôsobom dopĺňajú alebo menia obsah pôvodne vydaného európskeho zatykača?

____________

1 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, Ú. v. ES 2002, L 190, s. 1; Mim. vyd. 19/001, s. 34.