Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 13. února 2020 –AB „Lifosa“ v. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Věc C-75/20)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: AB „Lifosa“

Žalovaný: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Předběžná otázka

Je čl. 29 odst. 1 a čl. 32 odst. 1 písm. e) bod i) nařízení Rady (EHS) č. 2913/921 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, a čl. 70 odst. 1 a čl. 71 odst. 1 písm. e) bod i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/20132 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, třeba vykládat v tom smyslu, že převodní (celní) hodnota musí být upravena tak, aby zahrnovala všechny náklady skutečně vynaložené prodávajícím (výrobcem) na přepravu zboží na místo vstupu na celní území Evropské unie (Společenství), pokud, stejně jako v projednávané věci, 1) povinnost hradit tyto náklady má dle dodacích podmínek („Incoterms 2000“ – DAF) prodávající (výrobce) a 2) tyto náklady na dopravu převyšují cenu, která byla sjednána a byla kupujícím (dovozcem) skutečně zaplacena (splatná), ale 3) cena kupujícím (dovozcem) skutečně zaplacená (splatná) odpovídá skutečné hodnotě zboží, ačkoli tato cena nepostačuje k pokrytí všech nákladů na dopravu vzniklých prodávajícímu (výrobci)?

____________

1 Úř. věst. 1992, L 302, s.1.

2 Úř. věst. 2013, L 269, s. 1.